Perussuomalaiset

Eduskuntavaaliehdokkaat

Kaikista perussuomalaisten ehdokkaista on kattava esittely vaalit.perussuomalaiset.fi-sivustolla. Ohessa linkit kunkin ehdokkaan esittelysivulle:

Häme

HÄMEEN KAIKKI EHDOKKAAT >

Kari Ilkkala
Harri Kerijoki
Rami Lehto
Matti Lintukorpi
Anne Louhelainen
Matti Luostarinen
Mira Nieminen
Lulu Ranne
Jari Ronkainen
Antti Salminen
Heidi Selenius
Ismo Soukola
Maarit Tuomi
Eeva-Maria Tuominen

Helsinki

HELSINGIN KAIKKI EHDOKKAAT >

Valentina Ahlavuo
Marko Ekqvist
René Hursti
Nina Huru
Nuutti Hyttinen
Krista Juurikko
Seppo Kanerva
Helena Kantola
Jarmo Keto
Antti Korhonen
Maria Landén
Pia Kopra
Aleksi Niskanen
Tom Packalén
Mika Raatikainen
Mari Rantanen
Markku Saarikangas
Olli Sademies
Tuula Salo
Marika Sorja
Sampo Terho
Antti Valpas

Kaakkois-Suomi

KAAKKOIS-SUOMEN KAIKKI EHDOKKAAT >

Airi Aalto
Juho Eerola
Tanja Hartonen-Pulkka
Ilpo Heltimoinen
Harri Kivinen
Pekka Korpivaara
Raul Lehto
Jari Lindström
Jani Mäkelä
Peter Muurman
Reijo Paunonen
Jukka Pöyry
Päivi Sivenius
Kaj Turunen
Satu Vihavainen
Jenni Vilen
Emmi Voutilainen

Keski-Suomi

KESKI-SUOMEN KAIKKI EHDOKKAAT >

Teuvo Hakkarainen
Jari Halttunen
Anna Humppi
Kauko Isomäki
Toimi Kankaanniemi
Heli Kupari
Reijo Lahtonen
Markku Manninen
Eero Paananen
Sirpa Rintala
Marita Salenius
Meiris Suominen
Marko Tiainen
Mauno Vanhala

Lappi

LAPIN KAIKKI EHDOKKAAT >

Jaana Hannola
Liisa Helin
Jarmo Juntunen
Terho Korpikoski
Jouko Lampela
Hanna Mäntylä
Liisa Mariapori
Pirita Nenonen
Tarmo Salonen
Ari Södervall
Harri Tauriainen
Markus Törmä
Matti Torvinen

Oulu

OULUN KAIKKI EHDOKKAAT >

Eila Aavakare
Janne Halunen
Olli Immonen
Vaili Jämsä-Uusitalo
Pentti Kettunen
Tero Kokko
Ari Korhonen
Henna Kupsala
Juha Liukkonen
Pirkko Mattila
Lasse Mikkola
Ahti Moilanen
Jenna Simula
Anne Snellman
Kari Tykkyläinen
Sebastian Tynkkynen
Ville Vähämäki
Matti Viitala

Pirkanmaa

PIRKANMAAN KAIKKI EHDOKKAAT >

Tero Ahlqvist
Kirsi-Maarit Asplund
Tiina Elovaara
Lassi Kaleva
Terhi Kiemunki
Mika Laakso
Heikki Luoto
Lea Mäkipää
Martti Mölsä
Veijo Niemi
Mikko Nurmo
Tiina Palovuori
Sakari Puisto
Jaana Ristimäki-Anttila
Sami Savio
Seppo Silvennoinen
Marko Törhönen
Timo Tukia
Harri Vuorenpää

Satakunta

SATAKUNNAN KAIKKI EHDOKKAAT >

Kristiina Heinonen
Laura Huhtasaari
Petri Huru
Ari Jalonen
Tero Järvelä
Jari Koskela
Tommi Laitila
Ismo Läntinen
Riina Lehmussalmi
Pasi Mäenranta
Maarit Markkula
Marianne Ostamo
Simo Riuttamäki
Tomi Salonen

Savo-Karjala

SAVO-KARJALAN KAIKKI EHDOKKAAT >

Sanna Antikainen
Eero Bogdanoff
Marja-Leena Gröhn
Ari Kaunisaho
Kimmo Kivelä
Osmo Kokko
Jani Kolehmainen
Sirpa Kulin
Kari Kulmala
Jarmo Kyyrö
Marjaana Mikkonen
Pentti Oinonen
Pasi Paananen
Minna Reijonen
Esko Saastamoinen
Jussi Wihonen

Uusimaa

UUDENMAAN KAIKKI EHDOKKAAT >

Simon Elo
Pietari Jääskeläinen
Johanna Jurva
Arja Juvonen
Suvi Karhu
Niilo Kärki
Toni Kemppainen
Jukka Kilpi
Teemu Lahtinen
Veli-Matti Laitinen
Veijo Lappalainen
Jenni Lastuvuori
Petri Lehtinen
Marja-Leena Leppänen
Kai-Ari Lundell
Arto Luukkanen
Saara Lång
Kirsi Mäkilaine
Juha Malmi
Leena Meri
Taisto Miettinen
Mika Niikko
Jussi Niinistö
Piritta Poikonen
Veera Ruoho
Pirkko Ruohonen-Lerner
Ville Saukkola
Iiro Silvander
Juha Simonen
Pekka M. Sinisalo
Timo Soini
Maiju Tapiolinna
Pauli Vahtera
Jarkko Wallenius
Mikko Wikstedt

Vaasa

VAASAN KAIKKI EHDOKKAAT >

Aleksi Hernesniemi
Reijo Hongisto
Irma Kemppainen
Marko Kulpakko
Anneli Manninen
Risto Mattila
Juha Mäenpää
Jukka Mäkynen
Eliisa Panttila
Marja-Liisa Riihimäki
Juha Rikala
Vesa-Matti Saarakkala
Asko Salminen
Maria Tolppanen
Erkki Valtamäki
Micael Westerholm

Varsinais-Suomi

VARSINAIS-SUOMEN KAIKKI EHDOKKAAT >

Satu Anttila
Janne Aso
Ritva Elomaa
Ilpo Haalisto
Ari-Pekka Haapanen
Lauri Heikkilä
Vilhelm Junnila
Mira Katajamäki
Silvia Koski
Sanna Leivonen
Maria Lohela
Mikko Lundén
Juhani Pilpola
Simo Rajamäki
Heikki Tamminen
Kimmo Tarke
Ville Tavio