Perussuomalaiset

ke 3.4.2013

Kirjallinen kysymys: YK:n vammaissopimuksen voimaan saattaminen

Eduskunnan puhemiehelle

Suomi on allekirjoittanut YK:n vammaissopimuksen vuonna 2007, mutta ei ole saattanut sitä voimaan valtionsisäisesti. Sekä edellinen, että nykyinen hallitus ei ole käynnistänyt riittäviä kansallisia lainsäädäntömuutoksia, joka on hidastanut ratifiointiprosessia, vaikka asia on kirjattu hallitusohjelmaan.

Edelleen voimassa olevassa Vammaispoliittisessa ohjelmassa on linjattu vuosien 2010 – 2015 konkreettiset vammaispoliittiset toimenpiteet. Sen ensimmäisenä kohtana on em sopimuksen ratifiointivaatimus.

Ohjelman tärkeimmät toteuttajat ovat valtion eri ministeriöt. Ministeriöillä on myös vastuu siitä, että esitysten toteutumista seurataan. Maamme kunnilla on myös suuri vastuu siitä, että vammaispoliittisen ohjelman esitykset toteutuvat. Alkuvaiheessa seurannassa on mukana valtakunnallinen vammaisneuvosto eli VANE.

Vammaiset henkilöt kohtaavat jatkuvasti epätasa-arvoista kohtelua ja syrjintää elämänsä kaikilla alueilla. Vammaisjärjestöt ovat jo pitkään, mutta tuloksetta, vaatineet, että vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista valvotaan perustamalla Suomeen valtakunnallinen vammaisvaltuutetun virka.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mikä on, YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (2006), ratifiointiedellytysten selvittämisen vaihe ja milloin 30.3.2007 allekirjoitettu sopimus aiotaan ratifioida. Onko VANE vielä toiminnassa ja miten se on seurannut Vammaispoliittisen ohjelman esitysten toteutumista. Aikooko hallitus käynnistää tällä vaalikaudella hankkeen vammaisvaltuutetun viran perustamiseksi.

Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2013

Kimmo Kivelä /ps