Perussuomalaiset

ke 10.9.2014

Perussuomalaiset: Hallitus on epäonnistunut sisäistä turvallisuutta koskevassa politiikassaan

Välikysymys poliisipalveluiden turvaamisesta
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro
Kansanedustaja Pirkko Mattila

Hallituksen politiikka ei vastaa nykyistä yhteiskunnallista todellisuutta, mitä tulee sisäiseen turvallisuuteen ja yleensä poliisipalveluihin. Hallitushan on sitoutunut ohjelmassaan laajamittaiseen poliisipalvelujen turvaamiseen ja tehnyt selväksi, että huolehtii siitä, että Suomi on ja pysyy turvallisena maana asua ja elää. Käytännön toimet ovat kuitenkin olleet ristiriidassa kauniiden lupausten kanssa. Tässä on kyse turvallisuudesta ja se on kansalle sama asia kuin turvallisuuden tunne. Nyt tätä tunnetta puuttuu. Hallituksen harjoittamaan sisäisen turvallisuuteen ja sen politiikkaan tarvitaan lisää arkijärkeä sekä oikeudenmukaisuutta. Kysymys on yhteiskunnan kannalta välttämättömästä asiasta: kansalaisen turvallisuuden tunteesta!

Arvoisa hallitus, päätitte poliisin hallintorakenneuudistuksen yhteydessä lakkauttaa liikkuvan poliisin. Perustelette liikkuvan poliisin lakkautusta sillä, että paikallispoliisin toiminta vastaavasti tehostuu. Tästä kuullaan aivan päinvastaista viestiä maakunnista. Kansalaisen huoli vain kasvaa.

Kansalaisten oikeusturva vaarantuu

Poliisille kuuluvia tehtäviä ei nykyresursseilla kyetä suorittamaan edes periaatteellisella tasolla. Erityisen huolestuttavaa on se, että kansalaisten oikeusturva vaarantuu. Poliisin vajaat resurssit heikentävät kykyä erilaisten päivittäisrikosten tutkintaan ja myös kaikki valvontatehtävät vaikeutuvat. Julkisuuteen uutisoidaan poliisien huoli oman työn kunnollisesta suorittamisesta. Näin se on nyt vaarannettu.

Käytännössä tutkinta on useissa omaisuus-, väkivalta- ja huumerikoksissa muuttunut pelkästään rikosten kirjaamiseksi. Kiinnijäämisriskin väheneminen on huono asia. Yleinen lainkuuliaisuus heikkenee.
Nykytilanne turhauttaa myös kokeneita, tutkintaan erikoistuneita poliiseja. Kokonaisuudessaan poliisin määrärahakehitys on johtanut poliisin resurssien vähenemiseen, vaikka Suomessa poliisien määrä suhteessa väkilukuun on maailman pienimpiä.

Hätäkeskusuudistus ei parantanut järjestelmää

Hallituksen ajaman hätäkeskusuudistuksen vaikutukset ovat kansalaisten mielestä käytännössä osoittautuneet kansalaisille haitallisiksi. Uudistus, jonka piti tuoda parannuksia järjestelmään, onkin heikentänyt sitä.

Ennen uudistusta hätäkeskuksella oli tarkat tiedot onnettomuuskohteesta, mutta enää näin ei ole. Nyt pelastuslaitos joutuu usein tarkistamaan paikannustiedot itse. Tämä hidastaa avun perille pääsemistä ja voi pahimmassa tapauksessa maksaa ihmishenkiä. Uudistuksen myötä myös paikallistuntemus hätäkeskuksissa on monin paikoin heikentynyt tai hävinnyt kokonaan. Tämä on aiheuttanut kamalia tilanteita päivystäjille. Henkilökunnan vähäisyys ja laajentuneet toiminta-alueet aiheuttavat työntekijöille stressiä sekä kiirettä ja heikentävät kansalaisen turvaa.

Suojelupoliisin toimintaan panostettava

Kansainvälinen tilanne tuo meille lisää paineita turvallisuuskysymyksiin. Nämä vaikuttavat myös suojelupoliisin toimintaan. Julki tulleiden tietojen mukaan Suomesta on lähtenyt väkilukuumme suhteutettuna eniten fanaattisia islamisteja kriisipesäkkeisiin. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä painottaa, että suojelupoliisin toimintaan sekä voimavaroihin tulee panostaa nykyistä enemmän. Meidän tulee kyetä vastaamaan tulevaisuudessa eteen tuleviin uhkiin.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä katsoo, että hallitus järjestelmällisesti sivuuttaa ne poliittiset linjanvetonsa, joihin se on aikaisemmin hyvin juhlallisesti sitoutunut. Hallitusohjelman keskeisten tavoitteiden ja tehtyjen päätösten välinen räikeä ristiriita kertoo nykyisen hallituksen toiminnan epäjohdonmukaisuudesta.

Tarvitaan pitkäjänteinen kokonaissuunnitelma

Katsomme, että hallitukselta puuttuu yhteiskunnan ohjaamisessa tarvittava ymmärrys, ja sen poliittinen sitoutuminen sekä tuki poliisin toiminnan turvaamiseksi on vajavaista. Peräänkuulutamme edelleen pitkäjänteistä kokonaissuunnitelmaa, jonka avulla poliisi resursoidaan riittävästi. Pora III – eli poliisin hallintorakenneuudistus – ei ole tällainen toimi. Tästä kertovat hallituksen sisäiset erimielisyydet, mitä poliisien määrään tulee. Esimerkkinä mainitsen ed. Kiurun jättämän ja 7 muun kokoomuksen kansanedustajan allekirjoittaman kirjallisen kysymyksen poliisien määrästä (28.2.2012).

Kaikesta tästä seurauksena on, että kansalaisten luottamus arjen turvallisuuteen ja toimivuuteen on murentunut. Hallitus on epäonnistunut sisäistä turvallisuutta koskevassa politiikassaan. Hallituksen tekemät yleistä järjestystä ja turvallisuutta, poliisihallintoa sekä hätäkeskustoimintaa koskevat päätökset ovat osoittautuneet kauttaaltaan epäonnistuneiksi. Uudistusten vaikutuksia ei ole arvioitu riittävästi ja niistä on tiedotettu tarkoitushakuisesti ja muunneltua totuutta noudattaen.

Arvoisa puhemies,

Teen seuraavan epäluottamuslause-esityksen: edellä esitetyn perusteella – nojautuen välikysymystekstin sisältämiin kysymyksiin, joihin hallitus ei ole tyydyttävästi tai lainkaan vastannut – esitän, että eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta.

Lisätietoja:
Pirkko Mattila
puh. 050 512 0176