Perussuomalaiset

pe 1.3.2013 Muokattu pe 1.3.2013 19:32

Perustuslakivaliokunnan perussuomalaisten eriävä mielipide koskien pankkien suoraa pääomittamista EVM:n kautta

Perussuomalaiset ovat tänään jättäneet eduskunnan perustuslakivaliokunnassa seuraavan eriävän mielipiteen koskien pankkien suoraa pääomittamista EVM:n kautta.

ERIÄVÄ MIELIPIDE

Perustelut

EVM-sopimuksen hyväksyminen on johtanut Suomen vastuisiin, jotka vaarantavat Suomen valtion mahdollisuudet vastata niistä velvoitteistaan, jotka sillä Suomen perustuslain mukaan on. Näiden tulevaisuudessa mahdollisesti realisoituvien vastuiden osalta käsittelyjärjestystä eduskunnassa on arvioitava paitsi absoluuttisen eurosumman kannalta myös suhteessa siihen, miten todennäköinen riski on.

Juuri tämä todennäköisen riskin arvioiminen on viime aikoina huolestuttavan tilannekehityksen takia käynyt yhä ongelmallisemmaksi Suomen kaltaisen, valtiontaloutensa asiallisesti hoitaneen valtion kannalta. Eri euromaissa jatkuva, mutta poliittisenkin tilanteen mukaan vaihteleva kriisi on osoitus riskiarvion tekemisen vaikeudesta. Riskit ovat kuitenkin merkittävät jo tällä hetkellä. Kreikka ja Portugali eivät ole pystyneet pitämään kiinni niille asetetuista taloudellisista tavoitteista, Italian poliittinen tilanne on epävakaa ja Espanjassa työttömyys on kestämättömällä tasolla. Kypros anoo kansantalouteensa nähden jättimäistä rahoitusapua.

Onkin ilmeistä, että EVM-sopimuksen 13-18 artikloiden mukainen, 85 prosentin määräenemmistöin tapahtuva hätätilamenettely on lähiaikojen realiteetti, Suomen osalta siis 12,58 miljardiin euroon asti. Odotetusti Suomelta vaaditaankin nyt nopeita uusia muutoksia vakausmekanismiin Suomelle epäedulliseen suuntaan.

Esillä oleva pankkien suora pääomittaminen olisi omiaan lisäämään Suomeen kohdistuvia riskejä, ja koska EVM-sopimuksen 3 artiklan mukaan vakautustukea voidaan antaa vain EVM:n jäsenmaille, joilla on vakavia rahoitusongelmia tai joille uhkaa niitä tulla, ei pankkien suoran pääomittamisen mahdollistaminen voi ylipäätänsä tulla kysymykseen ilman EVM-sopimuksen muuttamista.

Hätätilamenettelystä johtuen edellä kuvattu tilanne merkitsee Suomen perustuslain 94 § 2 momentin ja 95 § 2 momentin osalta sitä, että pankkien suoran pääomittamisen käyttöönoton mahdollistamisen hyväksyminen olisi reaalisilta vaikutuksiltaan Suomen täysivaltaisuuden kannalta niin merkittävää toimivallan siirtoa kansainväliselle toimielimelle (EVM), että käyttöönoton mahdollistamisen hyväksyminen, toisin sanoen EVM:n uuden rahoitusapuvälineen käyttöönoton mahdollistamisen hyväksyminen, vaatii eduskunnan päätöstä ja eduskunnassa vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. Muussa tapauksessa tämä eduskunta voisi yksinkertaisella enemmistöllä hyvin pitkälle sitoa tulevien eduskuntien käsiä eduskunnan perustuslaillisen budjettivallan käytössä. Tätä menettelyä on pidettävä välttämättömänä myös siksi, että pankkien suoran pääomittamisen voidaan katsoa olevan selkeästi ristiriidassa nykyisen EVM-sopimuksen 3 artiklaan nähden.

Pankkien suoran pääomittamisen käyttöönoton mahdollistamisen hyväksyminen edellyttäisi mielestämme käytännössä EVM-sopimukseen muutosta, joka tulisi Suomessa alistaa eduskunnan hyväksyttäväksi. Sopimusmuutos olisi hyväksyttävä Suomen eduskunnan tekemällä perustuslain 94 §:n 2 momentin mukaisella päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. Mahdollisen lakiehdotuksen voimaansaattaminen olisi hyväksyttävä eduskunnassa perustuslain 95 §:n 2 momentin mukaisella päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että valiokunta ei yhdy asiassa valtioneuvoston kantaan.

 

Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2013

Vesa-Matti Saarakkala /ps
Kimmo Kivelä /ps
Tom Packalen /ps

Lisätietoja:

Kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala
Perussuomalaisten valiokuntavastaava perustuslakivaliokunnassa

puh. 050-5120632