Perussuomalaiset

to 20.2.2014 Muokattu to 20.2.2014 20:50

Ryhmäpuheenvuoro: Metsästä tuloa ja työtä

Valtioneuvoston metsäpoliittinen selonteko
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro
Kansanedustaja Lauri Heikkilä

19.2.2014

Metsä on kautta aikojen ollut maamme vaurauden kivijalka ja suomalaisen hyvinvoinnin lähde. Perussuomalaiset luottavat metsäsektorimme menestymismahdollisuuksiin myös jatkossa, huolimatta siitä, että viime aikoina kyseinen sektori on ollut suurten muutosten edessä. Luottamustamme ei horjuta edes se, että viimeisten vuosien aikana metsiin perustuvan teollisuutemme tuotanto sekä arvo ovat laskeneet. Uskomme yhä vakaasti, että metsäalalla on mahdollisuuksia pärjätä yhä kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa – varsinkin, kun perinteisten paperin ja kartongin rinnalle nostetaan uusia innovatiivisia tuotteita. Kokonaisuudessaan koko metsäsektorin toimintaedellytysten ja kannattavuuden parantaminen on Suomen edun mukaista. Tämä nousee esiin paikoitellen myös selonteossa.

Arvailujen varaan kuitenkin jää, onko maamme kuuden puolueen hallitus sisäistänyt edellä mainittua, sillä se on omilla toimillaan heikentänyt vahvasti vientivetoisen metsäsektorin kilpailukykyä ja toimintamahdollisuuksia maassamme. Lisää rajoituksia metsäteollisuudelle ja turvetuotannolle on tulossa parhaillaan eduskunnassa käsiteltävänä olevien ympäristönsuojelulakimuutosten myötä. Näin siitäkin huolimatta, että kilpailukyvyn tärkeys on selonteossa tuotu keskeisesti esiin. Esimerkkinä hallituksen tekemistä kilpailukykyä heikentävistä toimista voidaan mainita ns. Windfall-vero eli voimalaitosvero, joka otetaan tänä vuonna käyttöön. Metsäteollisuuden merikuljetuksiin kohdentuva rikkidirektiivi tulee puolestaan voimaan ensi vuonna. Kyseiset toimet rapauttavat pahasti maamme teollisuuden kilpailukykyä, mikä kohdistuu voimakkaasti myös metsäsektorille. Jatkossa perussuomalaiset pyrkivät pitämään huolta siitä, että maassamme luodaan hyvät toimintamahdollisuudet aktiivisen metsätalouden harjoittamiselle.

Kotimaisen energian asemaa parannettava

Perussuomalaisten energiapolitiikan keskeinen tavoite on kotimaisen energian aseman parantaminen suhteessa tuontienergiaan ja hallituksen suosimaan kivihiileen. Katsomme, että hallitus on kokonaan unohtanut kotimaisen energian käytön yhtenä valtiontalouden alijäämän tasapainotuskeinona. Hallitus on harkitsemattomasti leikannut kotimaisen bioenergian kuten turpeen, hakkeen ja muun metsäpohjaisen puuenergian tukia, mikä on johtanut siihen, että kivihiili on ohittanut puun kilpailukyvyn lauhdesähkön tuotannossa. Seurauksena talousvaje kasvaa, työttömyys on lisääntynyt ja monet metsien kestävää kasvua tukevat taimikkojen harvennus- ja perkuutyöt ovat jääneet ajallaan tekemättä.

Perussuomalaisten mielestä hallituksen harjoittama energiapolitiikka on täysin epäonnistunutta. Siitä kärsivät sekä kansantalous että ympäristö. Katsomme, että metsäenergian, turpeen, biokaasujen ja jätteiden energiakäytön esteitä on poistettava, ja metsäpolitiikan ja energiainvestointeihin annettavien tukien pitää olla selkeitä, jotta toimilla saavutetaan kansantaloudellista hyötyä.

Päätösvalta pidettävä kotimaassa

Perussuomalaiset pitävät erittäin tärkeänä sitä, että maamme metsäpolitiikasta päätetään myös jatkossa kansallisesti. Emme näe perusteita sille, että Suomi luovuttaisi lisää päätösvaltaa Brysseliin esimerkiksi Euroopan unionin harjoittaman energia- tai ilmastopolitiikan varjolla.  Mielestämme tästä periaatteesta tulee pitää kiinni niin nyt kuin tulevaisuudessakin. Toivomme, että tämä näkökulma tulee jatkossa yhä selvemmin ilmi valtioneuvoston selonteoissa ja ministerien toimiessa EU:n suuntaan. Metsätaloudessa ja uusiutuvan energian tuotannossa on vielä paljon ratkaisemattomia kysymyksiä, kuten uusiutuvalle energialle asetettavat kestävyyskriteerit, mikä ei ole maallemme mitenkään vähäpätöinen asia. Kun tällaisista tärkeistä asioista päätetään EU:ssa, on Suomen pidettävä huolta ennen kaikkea kansallisesta edusta.

Lisätietoja:

Kansanedustaja Lauri Heikkilä

puh. 050 512 0872