Perussuomalaiset

pe 14.3.2014

Suuri valiokunta ei riittävän kriittinen EU:n komission suunnittelemiin aselainsäädännön kiristyksiin

Tiedote 14.3.2014

Eduskunnan Suuri valiokunta käsitteli 14.3.2014 Euroopan komission tiedonantoa E167 “Ampuma-aseet ja EU:n sisäinen turvallisuus: kansalaisten suojelu ja laittoman kaupan estäminen”. Tiedonannossa hahmotellaan ampuma-asepolitiikan tavoitteita sekä mahdollisia keinoja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tiedonannossa mainitaan mahdollisina toimenpiteinä mm. lisärajoitukset puoliautomaattisten aseiden yksityiselle hallussapidolle, suurikapasiteettisten lippaiden kieltäminen, aseiden ja aseen osien internet-myynnin kieltäminen sekä ampuma-aseisiin asennettavat “biometriset tunnistimet”.

Itselataaviin aseisiin ja suurikapasiteettisiin lippaisiin kohdistuvat kiellot tai lisärajoitukset vaikuttaisivat toteutuessaan huomattavasti mm. toiminnallisiin urheiluammunnan lajeihin ja reserviläisten harjoittelumahdollisuuksiin. Internet-myynnin kieltäminen puolestaan vaikuttaisi hyvin kielteisesti asealan elinkeinonharjoittajiin pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen Suomessa. Lisäksi tällaisten toimenpiteiden tuottama hyöty olisi varsin kyseenalainen.

Asian merkityksellisyyttä heijastaa metsästyksen ja ampumaurheilun harrastajien sekä reserviläisaktiivien kansanedustajille antama runsas palaute.

Suuren valiokunnan 14.3. hyväksymä lausuma on sisällöltään asiallinen mutta ei ota riittävän selkeästi kantaa edellä mainittuihin, Suomen kannalta tärkeisiin ongelmakohtiin. Tästä syystä ed. Halla-aho (ps) teki lausumaluonnokseen seuraavan lisäysehdotuksen:

“Erityisen kriittisesti valiokunta suhtautuu tiedonannossa esiinnostettuihin ajatuksiin ’puoliautomaattisten’ eli itselataavaa kertatulta käyttävien aseiden yksityistä omistusta koskevista lisärajoituksista, suurikapasiteettisten lippaiden kiellosta, aseiden ja aseen osien internet-myynnin osittaisesta tai täydellisestä kieltämisesta sekä ampuma-aseissa käytettävistä biometrisistä tunnistimista. Ottaen huomioon yhtäältä tällaisten toimenpiteiden metsästäjille, ammunnan harrastajille, reserviläisille ja ase-elinkeinon harjoittajille aiheuttaman haitan ja toisaalta niillä saavutettavien hyötyjen vähäisyyden valiokunta ei pidä niitä oikeasuhtaisina eikä Suomen kannalta hyväksyttävinä.”

Lisäysesitystä kannatti ed. Lehtomäki (k), joten siitä äänestettiin pohjaesitystä vastaan. Äänestyksessä pohjaesitys voitti hallituspuolueiden tukemana äänin 16-9.

Ampuma-aseiden hallussapitoa säädellään varsin tiukasti jo Suomen nykyisessä lainsäädännössä. Perussuomalaiset pitävät tärkeänä, että suunniteltaessa unionitasoista säätelyä Suomi tuo aktiivisesti ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa esille kansallisesti tärkeitä näkökohtia. Tällä kertaa näin ei valitettavasti tehty.

Lisätietoja:

Kansanedustaja Jussi Halla-aho
puh. 050 512 0493