Perussuomalaiset

Perussuomalaisten eduskuntavaaliohjelmat 2015

Eduskuntavaalien pääteemat 2015 [PDF]

paateematJulkinen talous kestävälle pohjalle: Seuraavan hallituksen on jatkettava julkisen sektorin kestävyysvajeen umpeen kuromista. Tarvittavat leikkaukset on aloitettava maahanmuuton ja kehitysavun tapaisista maailmanparannusmenoista. Pelkät leikkaukset eivät kuitenkaan riitä, vaan myös taloutemme ja työllisyytemme on saatava kasvu-uralle.

Isänmaan turvallisuudesta ei tingitä: Ukrainan kriisi on osoittanut, että turvallisuuspoliittinen tilanne voi nykymaailmassa muuttua hyvinkin nopeasti. Siksi on tärkeää, että Suomella on uskottava puolustus, joka pystyy takaamaan turvan kaikissa olosuhteissa.

Suomalaisista huolehdittava: Miljoona suomalaista elää köyhyysrajalla tai sen alapuolella. Pienituloisuus vaikuttaa koko elämään ja sen valintoihin. Mielivaltaiset leikkaukset on loputtava ja 90-luvun laman virheitä ei tule enää toistaa. Suomalaisista on ryhdyttävä nyt huolehtimaan. Meidän ei kuulu olla koko maailman terveyskeskus tai sosiaalitoimisto.

Kilpailukyky ja yrittäjyys etusijalle: Hyvinvointi syntyy elinvoimaisesta yksityissektorista. Edelliset hallitukset ovat 2000-luvun virheellisellä politiikallaan tuhonneet maamme kilpailukyvyn. Työllisyyden ja talouskasvun selkäranka ovat ennen kaikkea pk-yrittäjät. Tämä on otettava paremmin huomioon, ja ennen kaikkea kasvavia ja aloittavia pk-yrityksiä on tuettava nykyistä paremmin.

Ei saa kiusaa: Suomalaisessa yhteiskunnassa kiusaaminen ei rajoitu pelkästään kouluun ja työpaikalle. Monesti kiusaajia ovat
myös viranomaiset, jotka kohtelevat kansalaisia epäoikeudenmukaisesti esimerkiksi pompottelemalla heitä luukulta toiselle. Myös turha sääntely voidaan nähdä kiusaamisena. Turhaa sääntelyä purettava. Purkaminen aloitettava haja-asutusalueiden jätevesiasetuksesta.

Perussuomalaisten talouspoliittinen ohjelma [PDF]

talopol_ohjelma_150pxSeuraavan hallituksen on jatkettava julkisen sektorin kestävyysvajeen umpeen kuromista. Tämä edellyttää valtion velkaantumisen taittamista seuraavan vaalikauden aikana. Jotta valtion menoja voidaan karsia niin, ettei kansalaisten kurjuutta enää lisätä, julkisen sektorin tehtävät tulee asettaa tärkeysjärjestykseen.

Perussuomalaisille valtion tärkein tehtävä on kansalaisten turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen, joten leikkaukset on aloitettava maahanmuuton ja kehitysavun tapaisista maailmanparannusmenoista.

Pelkillä leikkauksilla ei kestävyysvajetta kuitenkaan taltuteta. Keskeistä on saada taloutemme ja työllisyytemme taas kasvu-uralle, sillä muuten ei velkaantumista saada kuriin eikä nykyisenkaltaista hyvinvointivaltiota voida rahoittaa. Myös julkisen sektorin rakenteita on päivitettävä.

Perussuomalaisten sosiaalipoliittinen ohjelma 2015 [PDF]

sospolSuomalainen hyvinvointiyhteiskunta on käsite, josta olemme voineet suomalaisina voineet olla ylpeitä. Askel kerrallaan sen ydinkäsite on kuitenkin murrettu, ja hyvinvointi – niin sosiaalinen, taloudellinen kuin terveydellinenkin – kohdentuu yhä rajatummalle väestönosalle.

Kestävä sosiaali- ja terveyspolitiikka turvaa ihmisten hyvinvoinnin myös taloudellisesti vaikeina aikoina. Tästä on ryhdyttävä pitämään määrätietoisesti kiinni, ja ohjattava järjestelmät mukautumaan ihmisten yksilöllisiin tarpeisiin eri elämäntilanteissa.

Hyvinvointi on käsitteenä aina sidoksissa ihmisen yksilölliseen kokemukseen siitä. Se perustuu paitsi yksilön arvoihin ja kokemuksiin, myös odotuksiin, joita yksilöllä voi yhteiskuntaa kohtaan oikeudenmukaisuudenkin nimissä olla. Itsemääräämisoikeus oman elämän valintoihin on viety yhä useammalta. Yhä harvempi kokee olevansa yhteiskunnan täysivaltainen jäsen, saati saavansa sen, mitä täysivaltaisen jäsenen kuuluisi saada. Moni kokee jäävänsä ilman minkäänlaista tuki- tai turvaverkostoa. Kuitenkin yhteiskunnan tulisi nostaa ja kannatella silloin kun ihminen on heikoilla. Näin ei nyt tapahdu.

Perussuomalaisten koulutuspoliittinen ohjelma 2015 [PDF]

koulutuspol_150pxPerussuomalaisten mielestä lasten kasvatusvastuu on ensisijaisesti aina kodilla, mutta myös kouluilla on vastuunsa. Koska yhteiskunnassamme esiintyy koko ajan enemmän ns. häiriökäyttäytymistä, on meidän huolehdittava, että oppimisen ja kasvatuksen edellytykset eivät murene.

Opetuksessa tulee painottaa nykyistä enemmän sosiaalisia taitoja ja hyvekasvatusta tavoitteena kasvattaa nuorisosta vastuuntuntoisia kansalaisia. Iloiseen, hyviä tapoja korostavaan opetukseen tulee pyrkiä yhteistyössä huoltajien kanssa. Kunnon kansalaisuus on yhteiskunnan kannalta vahvinta sosiaalista pääomaa.

Perussuomalaisten kielipoliittinen ohjelma 2015 [PDF]

kielipol_150Perussuomalaiset edellyttävät, että suomen kieltä tuetaan ja vaalitaan suomalaista yhteiskuntaa ja kansalaisia yhdistävänä kielenä. Suomalaisten kielitaitoa on vahvistettava ja suomen kielen suojelemiseksi ja kehittämiseksi on säädettävä laki.

Perussuomalaiset vaativat järkeä kielipolitiikkaan. Kielipolitiikasta aiheutuvat kustannukset pitää selvittää. Kunnille on annettava päätösvalta ja kustannusvastuu kaksikielisyydestä. Kansalaisten mielipide ja yhdenvertaisuuden toteutuminen on huomioitava kielilainsäädäntöä uudistettaessa.

Suomen kielen pitää säilyä akateemisena tutkimuskielenä ja Pohjoismaiden neuvoston työkieleksi on saatava ruotsin, norjan ja tanskan rinnalle myös suomi.

Perussuomalaisten turvallisuuspoliittinen ohjelma 2015 [PDF]

turvallisuuspol_150Suomen puolustuksen ja maanpuolustustahdon ydin on kautta vuosikymmenten ollut yleinen asevelvollisuus, joka varusmiespalveluksen ja sen jälkeisen reserviläisyyden kautta on yhdistänyt erilaisista taustoista ja sosiaalisista ryhmistä lähtöisin olevia nuoria pitäen yllä yhteistä tavoitetta: isänmaan puolustamista kaikissa tilanteissa.

Varusmiespalveluksen suorittaminen on ollut ja on monelle nuorelle miehelle – nykyisin myös monelle naiselle – kunnia-asia. Varusmiespalveluksen aikana opitaan ottamaan vastuuta, toimimaan ryhmässä ja tekemään työtä yhteisen hyvän eteen. Lisäksi varusmiespalvelus on merkittävä tekijä nuorten miesten syrjäytymisen ehkäisemisessä lisäten sen suorittavien itsetuntoa ja ottaen kaikki sen suorittavat tasapuolisesti huomioon niin oikeuksissa kuin velvollisuuksissa.

Perussuomalaisten maaseutuohjelma 2015 [PDF]

maaseutu_150pxPerussuomalainen maaseutu on ihmisläheinen, turvallinen, taloudellisesti järkevä ja ekologisesti kestävä. Perussuomalainen politiikka on itsenäistä, oikeudenmukaista, etujärjestöistä riippumatonta ja yhteistyökykyistä.

Suomalaisella maaseudulla on tulevaisuudessa yhä paljon annettavaa. Ennen kaikkea, sillä on suuri yhteiskunnallinen merkitys. Tämä vain tulisi kaikkien osapuolten ymmärtää ja kehittää maaseutua sekä maaseutualueita sen mukaisesti. Maaseutumainen asuminen parantaa huoltovarmuutta, kun kansalaisilla on mahdollisuus kasvattaa peruselintarvikkeita kotinsa lähistöllä.

Perussuomalaisten maahanmuuttopoliittinen ohjelma 2015 [PDF]

maahanmuutto_150pxSuomen on irrottauduttava siitä 25 vuotta jatkuneesta ajatuksesta, että maahanmuutto ja monikulttuurisuus sinänsä olisivat tarpeellisia tai tavoiteltavia asioita. Siirtolaisuus on yhtä vanha ilmiö kuin ihmiskuntakin, mutta sitä on myös aina pyritty hallitsemaan hyötyjen maksimoimiseksi ja haittojen minimoimiseksi. Avokätinen hyvinvointivaltio ja avoimet rajat eivät ole yhteensovitettavissa. Korkea veroaste ei houkuttele huippuosaajia, mutta veroilla rahoitetut julkiset palvelut ja tulonsiirrot houkuttelevat elintasosiirtolaisuutta. Nykyisenkaltainen maahanmuutto on omiaan heikentämään huoltosuhdetta ja hyvinvointivaltion rahoituspohjaa sen sijaan, että se parantaisi niitä.