Perussuomalaiset

Perussuomalaisten lähiajan tavoiteohjelma, 2003

Uutta suomalaista kasvua tarvitaan

Perussuomalaisten päätavoite eduskuntavaaleissa onnistui. Puolueen eduskunta-asema vahvistui selvästi. Puolueemme tavoitteena ollut luonnottoman hallituspohjan suistaminen vallasta on arkitotuutta. Perussuomalaiset lähtevät hakemaan uutta suomalaista kasvua – satsaamme laadukkaaseen politiikkaan, joka tehokkaasti puolustaa Suomen kansaa ja tuo uusia ajatuksia keskusteluun. Poliittisten vaihtoehtojen puute on suoranainen uhka todelliselle kansanvallalle. Perussuomalaiset on ainoa todella uusi poliittinen voima, jolla on kyky, halu ja mahdollisuus saada ihmiset osallistumaan päätöksentekoon uudelta nykyaikaiselta pohjalta. Vanhojen puolueiden valta- ja mielipidemonopolin haastaminen on puolueemme perustehtävä. Perussuomalaisten tehtävä ja olemassa olon oikeutus on olla Suomen kansan mielipideväylä, joka tuo keskusteluun myös ne asiat, joista valtapuolueet mielellään vaikenevat. Perussuomalaiset antaa myös tehokkaan ja uskottavan kanavan asettua ehdokkaaksi sekä EU- että kunnallisvaaleissa.

Yrittämisellä ja työllä tuloksiin

Suomea vaivaa työttömyyden ohella vaikea työnantajapula, joka on poistettava. Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen on Suomen menestymisen välttämätön ehto. Puolueemme kannattaa kaikkea rehellistä yritystoimintaa sekä taistelee elinkeinovapauden rajoittamistoimia vastaan. Työttömyyden nujertamiseen tarvitaan myös tehokkaita valtion ohjaustoimia. Tehokkaan velvoitetyöllistämisen on oltava osa työttömyyden torjuntaa. Joustava korkotukilaina ja valtion takuu säilyttäisi työpaikat yrittäjien sukupolven vaihdoksissa. Arvonlisävero on muutettava portaattomaksi siten, että vero käytännössä poistuisi pienyrittäjiltä.

Oikeusturva ja laillisuusvalvonta tarvitsee kokonaisuudistuksen

Puolueemme kunnioittaa jokaisen ihmisen ihmisarvoa ja haluaa taata kaikille sosiaalisen turvallisuuden. Kansalaisten oikeusturvaa ja suomalaista laillisuusvalvontaa on parannettava muun muassa velvoittamalla viranomaiset perustelemaan kanteluihin ja valituksiin antamansa ratkaisut hallintomenettelylain 23§:n mukaisesti. Rikosten uhrien asemaa on kohennettava. Jokainen yhteiskuntamme jäsen on yhtä ainutlaatuinen ja arvokas. Kristillisen ihmiskäsityksemme perusteella emme hyväksy ihmisarvoa loukkaavaa politiikkaa. Tehottomien ja luottamuksensa menettäneiden Oikeuskanslerinviraston ja Eduskunnan Oikeusasiamiehen toimiston tilalle on perustettava tinkimättömän rehellinen, puolueeton ja eduskunnan valvoma Kansalaisoikeusvirasto. Pankkeja ja vakuutusyhtiöitä valvovat elimet on saatava toimimaan kansalaisten ehdoilla.

Kaikilla oikeus turvalliseen elämään – huumeet kuriin

Perussuomalaiset kannattavat kovia otteitta rikollisuutta ja huumeita vastaan. Huumeiden käytön ja hallussapidon on kaikissa tapauksissa johdettava riittävän ankariin ja tehokkaisiin seuraamuksiin. Perussuomalaiset edellyttävät, että korkeiden julkisten virkojen haltijat sitoutuvat näihin periaatteisiin. Poliisille on taattava riittävät määrärahat. Avoinna olevat poliisinvirat on täytettävä, jotta kaikkien kansalaisten turvallisuus voidaan asuinpaikasta riippumatta taata. Maanpuolustus on pidettävä uskottavana, eikä puolustusvoimien määrärahoja saa harkitsemattomasti karsia. Jokaisella ihmisellä on oikeus loukkaamattomaan henkiseen ja ruumiilliseen turvallisuuteen.

Ostovoimalla hyvinvointia – perhe kunniaan

Perussuomalaiset eivät hyväksy vaikeuksissa olevien ongelmien väheksymistä eivätkä huono-osaisten epäinhimillistä kohtelua. Politiikan, työn ja tulonsiirtojen keinoin on turvattava jokaiselle suomalaiselle riittävä ostovoima. Jokaisen ihmisen perustarpeista huolehtiminen on myös tehokkain ja inhimillisin tapa taata järjestys ja yhteiskuntarauha. Peruspalvelut on palautettava koko maahan. Perhe on yhteiskunnan korvaamaton perussolu, jonka asemaa ei saa horjuttaa. Puolueemme ei hyväksy perhekäsitteen luonnotonta laajentamista. Kansamme elinvoimaisuuden turvaavaa syntyvyyttä on lisättävä riittävin perhepoliittisin tukitoimin esimerkiksi lapsilisiä ja kotihoidon tukea riittävästi nostamalla siten, että asumistuki ja toimeentulotuki ei samalla alennu. Kotiäitien eläkeasiat kuntoon lastenhoidon ajalta.

Verot maksukyvyn mukaan – tasapuolista aluepolitiikkaa

Perussuomalaiset edellyttävät polttonesteiden ja ajoneuvojen riistoverotuksen alentamista. Peruselintarvikkeiden arvonlisäveroa on alennettava. Eläkepolitiikan kohtuuttomuudet on poistettava. Yhteiskunnan verot ja maksut on nykyistä suunnattava sinne, missä on veronmaksukykyä. Työn käsitettä on laajennettava huomioimalla kotityön, henkisen työn ja luovan työn merkitys. Työnteon ja työn teettämisen on aina kannatettava joutenoloa paremmin.

Puolueemme kannattaa Suomen tasapuolista kehittämistä. Maakuntien kehittämistä ei saa tehdä kaupunkikeskuksia kurjistamalla. Vastustamme kaupunkien ja maaseudun keinotekoista vastakkainasettelua. Puhtaat elintarvikkeet, elävä maaseutu sekä viihtyisät kaupungit ovat jokaisen suomalaisen etu. Kuluttajan ja tuottajan etu yhdistyvät parhaiten puhtaassa ja myrkkyvapaassa pien- ja perheviljelmämuotoisessa elintarviketuotannossa. Tuemme laajaa pienomistusta, joka on kansan turva.

Itsenäisenä Suomessa ja Euroopassa

Perussuomalaiset pitävät Suomen puolta Euroopassa. Puolueemme edellyttää, että Suomi osallistuu kansainväliseen politiikkaan itsenäisenä valtiona. Suomen kielen asema Euroopan unionissa on säilytettävä. Perussuomalaiset eivät hyväksy Suomen jäsenyyttä sellaisessa Euroopan Unionissa, jossa Suomi ei ole virallisena kielenä. Perussuomalaiset suhtautuvat kriittisesti EU:n laajenemiseen ja syvenemiseen, sillä nykykehityksellä EU:sta tulee voimaton ja toimimaton byrokraattien taivas, joka tukehtuu omaan saamattomuuteensa. Perussuomalaiset vastustavat eduskunnassa kaikkia niitä esityksiä, joilla Suomen perusetuja heikennetään. EU:n perustuslaista on Suomessa järjestettävä kansanäänestys.

Perussuomalaiset eivät hyväksy kansanvaltaa kaventavia ja demokratiaa rajoittavia äänikynnyksiä eivätkä eri ryhmien yhteistyötä rajoittavia vaaliliittokieltoja. Suomalaisten päätösvaltaa ei saa siirtää ylikansallisille elimille, kuten esimerkiksi EU:lle, ilman kansanäänestystä. Perussuomalaiset eivät hyväksy puoluetukien korottamista. Puolueiden on omalla toiminnallaan – ei veronmaksajilta otetulla pakkorahoituksella – ansaittava kansalaisten luottamus.