Perussuomalaiset

Perussuomalaisten lähiajan tavoiteohjelma 2005

Muuttuva yhteiskunta

Vaihtoehtojen puute on suoranainen uhka todelliselle kansanvallalle. Perussuomalaiset tarjoavat laadukkaan vaikutuskanavan, joka tehokkaasti puolustaa suomalaisia. Perussuomalaiset haluavat ihmisten osallistuvan päätöksentekoon uudelta pohjalta. Vanhojen puolueiden valta- ja mielipidemonopolin haastaminen on puolueemme perustehtävä. Toimimme Suomen kansan mielipideväylänä. Tuomme keskusteluun myös ne asiat, joista valtapuolueet mielellään vaikenevat.

Yrittämisellä ja työllä tuloksiin

Työttömyyttä ylläpitävä työnantajapula on poistettava. Ilman omaa syytään luottokelvottomaksi joutuneiden yrittäjien toimintaedellytykset on palautettava. Kannatamme yritystoimintaa ja elinkeinovapautta. Yritysten kasvuedellytysten turvaaminen on työllisyyden hoitamisen ehto. Työttömyyden poistamiseen tarvitaan tehokkaita valtion ohjaustoimia. Pitkäaikaistyöttömien saaminen takaisin työelämään tarvittaessa velvoitetyöllistämisen kautta on tärkeätä mutta työllistämistoimien tulee olla sellaisia, etteivät ne vie aitoja työpaikkoja. Koulutus on uudistettava vastaamaan nykyistä työvoimatarvetta niin, että yrittäjien ja yhteiskunnan tarpeet huomioidaan. Tehokkaan velvoitetyöllistämisen on oltava osa työttömyyden torjuntaa. Joustava korkotukilaina ja valtion takuu säilyttäisi työpaikat yrittäjien sukupolven vaihdoksissa. Arvonlisävero ja työnantajamaksut on porrastettava liikevaihdon mukaan kasvaviksi niin, että maksurasitteet vähenisivät työvoimavaltaisilta pienyrityksiltä.

Työvoima on talouden voimavara

Työnteon ja työn teettämisen on aina kannatettava joutenoloa paremmin. Tarpeeton työttömien kurssittaminen työttömyydestä jo ennestään kärsiville aloille on lopetettava. Työvoimakoulutus on suunnattava esimerkiksi oppisopimuksella suoraan työllistävän yrityksen tarpeisiin. Valtion ja kuntien on lopetettava aiheeton pätkätöiden teettäminen ja niiden ketjuttaminen. Työn käsitettä on laajennettava huomioimalla kotityön ja omaishoidon merkitys.

Oikeusturvaa ja laillisuusvalvontaa on uudistettava

Kunnioitamme ihmisarvoa ja haluamme taata kaikille sosiaalisen turvallisuuden. Kansalaisten oikeusturvaa ja suomalaista laillisuusvalvontaa on parannettava. Viranomaiset on velvoitettava perustelemaan kanteluihin ja valituksiin antamansa ratkaisut hallintomenettelylain mukaisesti. Rikosuhrien asemaa on kohennettava. Jokainen yhteiskuntamme jäsen on saman arvoinen. Kristillisen ihmiskäsityksemme perusteella emme hyväksy ihmisarvoa loukkaavaa toimintaa. Tehottomien ja luottamuksensa menettäneiden Oikeuskanslerinviraston ja Eduskunnan Oikeusasiamiehen tilalle on perustettava rehellinen ja eduskunnan valvoma riippumaton Perustuslakituomioistuin. Pankkeja ja vakuutusyhtiöitä valvovat elimet on saatava toimimaan kansalaisten ehdoilla.

Kaikilla oikeus turvalliseen elämään

Perussuomalaiset kannattavat kovia otteitta rikollisuutta ja huumeita vastaan. Huumeiden hallussapidon ja käytön on aina johdettava riittävän tehokkaisiin seuraamuksiin. Vapautuville vangeille on luotava yhteiskuntakelpoisen elämän edellytykset. Poliisille on taattava riittävät määrärahat. Täyttämättä olevat poliisinvirat on täytettävä, jotta kaikkien kansalaisten turvallisuus voidaan asuinpaikasta riippumatta taata. Erityisesti poliiseja on lisättävä talousrikosten tutkintaan. Perusteettomat, jo aiemmin turvapaikkaa hakeneet ja kielteisen päätöksen toisessa EU-maassa saaneet, turvapaikanhakijat on pikakäännytettävä. Maanpuolustus on pidettävä uskottavana, eikä puolustusvoimien määrärahoja saa harkitsemattomasti karsia. Jokaisella ihmisellä on oikeus henkiseen ja ruumiilliseen turvallisuuteen.

Perhe on yhteiskunnan perusta

Perussuomalaiset eivät hyväksy vaikeuksissa olevien ihmisten epäinhimillistä kohtelua. Sairaiden ja vanhusten hyvä hoito on turvattava. Peruspalvelut on palautettava koko maahan.

Työllistämistoimien ja tulonsiirtojen keinoin on turvattava jokaisen suomalaisen riittävä toimeentulo. Perhe on yhteiskunnan korvaamaton perussolu, jonka asemaa ei saa horjuttaa. Puolueemme ei hyväksy perhekäsitteen luonnotonta laajentamista. Lapsen saaminen ei ole subjektiivinen oikeus. Kansamme elinvoimaisuuden turvaavaa syntyvyyttä on lisättävä riittävin perhepoliittisin tukitoimin esimerkiksi lapsilisiä ja kotihoidon tukea riittävästi nostamalla niin, ettei asumistuki ja toimeentulotuki samalla alennu. Kotiäitien eläkeasiat on saatava kuntoon lastenhoidon ajalta. Opiskelu ja perhe-elämä on voitava yhdistää.

Verot maksukyvyn mukaan

Perussuomalaiset edellyttävät polttonesteiden verotuksen alentamista. Korvaavien polttoaineiden, kuten etanoli, biokaasu, ym. verotusta on alennettava kotimaista energiaa suosivaksi. Peruselintarvikkeiden arvonlisäveroa on alennettava. Eläkepolitiikkaa on uudistettava pieneläkkeitä korottamalla ja ylisuuria eläkkeitä leikkaamalla. Perussuomalaiset eivät hyväksy kultaisia kädenpuristuksia. Yhteiskunnan verot ja maksut on suunnattava sinne, missä on veronmaksukykyä.

Tasapuolista aluepolitiikkaa

Puolueemme kannattaa Suomen tasapuolista kehittämistä. Vastustamme kaupunkien ja maaseudun keinotekoista vastakkainasettelua. Puhtaat elintarvikkeet, elävä maaseutu sekä viihtyisät kaupungit ovat jokaisen suomalaisen etu. Tuottajan ja kuluttajan etu yhdistyvät puhtaassa pien- ja perheviljelmä-muotoisessa elintarviketuotannossa. Omavaraisuus elintarvikkeissa on turvattava mahdollisen kriisin varalta.

Itsenäisenä Suomessa ja Euroopassa

Perussuomalaiset on kansallismielinen ja EU-kriittinen puolue. Puolueemme edellyttää, että Suomi osallistuu kansainväliseen politiikkaan itsenäisenä valtiona. Suomen kielen asema Euroopan unionissa on säilytettävä. Pienten kansojen veto-oikeus EU:n päätöksiin on säilytettävä. Perussuomalaiset suhtautuvat kriittisesti EU:n laajenemiseen ja päätösvallan keskittymiseen. Nykyisellään EU on tehoton byrokraattien taivas, joka tukehtuu omaan saamattomuuteensa. Vastustamme eduskunnassa kaikkia niitä esityksiä, joilla Suomen asemaa heikennetään. Suomalaisten päätösvaltaa ei saa siirtää ylikansallisille elimille. EU:n perustuslaista on Suomessa järjestettävä kansanäänestys.

Perussuomalaiset eivät hyväksy puoluetukien korottamista, kansanvaltaa kaventavia ja demokratiaa rajoittavia äänikynnyksiä eivätkä yhteistyötä rajoittavia vaaliliittosäädöksiä.

Kokkola 2005