Perussuomalaiset

Puoluekokous 2015

XI puoluekokous 8.-9.8.2015 Logomo, Köydenpunojankatu 14, Turku

Kokouksen aikataulu

Lauantai 8.8.2015
klo 08:00 Ovet aukeavat ja ilmoittautuminen alkaa
klo 11-16 Lounas Logomossa 5 €/hlö
klo 11:45 Ilmoittautuminen keskeytetään
klo 11:55 Kokoussalin ovet sulkeutuvat
klo 12:00 Kokouksen avaus
klo 13:00 Ilmoittautuminen jatkuu ja kokoussalin ovet avautuvat
klo 18:00 Kokous keskeytetään (viimeistään)
klo 20:00 Iltajuhla alkaa Logomossa, tarkempi ohjelma myöhemmin, puolue tarjoaa illallisen
klo 00:00 Illallinen päättyy ja Logomon ovet suljetaan

Sunnuntai 9.8.2015
klo 08:00 Logomon ovet avautuvat
klo 10:00 Aamuhartaus
klo 10:15 Kokous jatkuu. ** Huom: Puoluevaltuuston vaali pidetään ennakkotiedoista poiketen heti aamuhartauden jälkeen **
klo 11-14 Lounas Logomossa 5 €/hlö
klo 17:00 Kokouksen päättäminen

Muista pitää kulkulupa mukanasi aina, kun liikut kokouspaikalla. Kulkulupa on näytettävä myös iltajuhlassa.

Suomen Uutiset lähettää koko tilaisuuden suorana verkkoläheyksenä sivuillaan. Lähetys alkaa lauantaina klo 11:00.Siirry lähetykseen täältä >

Videotallenteita Suomen Uutisten video-sivulla >


Tviitit tagilla #pspuoluekokousKokouksen käsittelylista

Lauantai 8.8.2015 klo 12.00

Finlandia-hymni (soittokunta)
Suomen lippu piirienlippujen kanssa tuodaan saliin siniristilippulaulun saattelemana

Tervehdykset

Perussuomalaisten piirin tervehdys/puheenjohtaja Juhani Pilpola

Turun kaupungin tervehdys

Europarlamentin tervehdys/europarlamentaarikko Jussi Halla-aho

1. Puoluekokouksen avaus/puolueen puheenjohtaja Timo Soini
2. Kokouksen puheenjohtajien valinta
3. Kokouksen sihteerien valinta
4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
5. Kokouksen ääntenlaskijoiden valinta
6. Todetaan kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja osanottajat (kokouskutsu, jäsenet, läsnäolo-oikeus)
7. Päätetään käsittelylistasta, puoluekokouksen toimintasäännöistä sekä muista tarpeellisista kokouksen menoon liittyvistä asioista
8. Valitaan puolueen puheenjohtaja
9. Valitaan puolueen varapuheenjohtajat (1-3)
10. Valitaan puoluesihteeri

Kokous keskeytyy klo 18 jatkuen sunnuntaina klo 10.

Sunnuntai 9.8.2015 klo 10.00

Hartaus / kirkkoherra Anssi Joutsenlahti

11. Poliittinen yleiskeskustelu ministeriryhmän selonteon pohjalta
12. Selostus puolueen toiminnasta ja taloudesta puoluekokouksen ajalta
13. Selostus eduskuntaryhmän toiminnasta puoluekokouksen ajalta
14. Selostus Perussuomalaiset Naiset ry:n toiminnasta puoluekokouksen ajalta
15. Selostus Perussuomalaiset Nuoret ry:n toiminnasta puoluekokouksen ajalta
16. Selostus Suomen Perustan toiminasta
17. Valitaan puoluevaltuuston jäsenet
18. Muut kokouksessa päätettävät asiat
19. Kokouksen päättäminen


Puoluekokouksen toimintasäännöt

Puheenvuorojen käyttöoikeus ja muut puoluekokouksen menettelytavat

A Asioiden käsittelyjärjestys

1. Osanottajille jaettu käsittelylista on asioiden käsittelyjärjestyksen pohja, josta kokouksen puheenjohtajan harkinnan mukaan voidaan tarvittaessa poiketa, paitsi henkilövalintojen kohdalla.

2. Puoluehallituksen ja/tai kokouksen valiokuntien esitys tai mietintö on aina kannatettu esitys.

B Valmisteluvaliokunta

3. Valmisteluvaliokunnalle kuuluvat kaikki valmistelua vaativat puoluekokouksen asiat paitsi ne, jotka lähetetään vaali- tai julkilausumavaliokuntaan.

4. Valmisteluvaliokunnan muodostavat puoluekokouksen puheenjohtajisto ja sihteeristö täydennettynä ennen puoluekokousta asioiden valmistelusta vastanneella puoluehallituksella. Valmisteluvaliokunnassa puhetta johtaa puoluekokouksen puheenjohtajisto ja kirjaa pitää puoluekokouksen sihteeristö.

C Vaalivaliokunta

5. Vaalivaliokunnalle kuuluvat muut henkilövalinta-asiat paitsi kokouksen järjestäytyminen.

6. Vaalivaliokunnan muodostaa puoluehallitus täydennettynä piirien puheenjohtajilla. Vanha puoluehallitus vaihtuu uudeksi vasta, kun puoluekokous on valinnut puheenjohtajan, varapuheenjohtajat ja puoluesihteerin.

7. Vaalivaliokunnan on erityisesti puoluevaltuuston kokoonpanoesitystä tehdessään otettava piirien toiminnallisuus huomioon (kv -ehdokkaat, kunnanvaltuutetut, piiri- ja paikallisyhdistykset, piirien vaalitulokset, puolueen jäsenmäärä ja jäsenyys piirissä jne.).

D Ohjelma- ja julkilausumavaliokunta

8. Ohjelma- ja julkilausumavaliokunnan muodostavat puoluekokouksen puheenjohtajisto ja sihteeristö sekä puoluekokouksen valitsema määrä muita jäseniä. Valiokunta voi tarvittaessa pyytää kuultavakseen asiantuntijoita ja/tai ohjelmaehdotuksen tekijöitä.

9. Kaikki valiokuntakäsittelyyn tarkoitetut, kannatetut muutos- ja ponsiehdotukset on jätettävä puoluekokouksen sihteeristölle kirjallisesti. Ehdotusta, jota ei ole kannatettu, ei oteta valiokunnassa käsiteltäväksi, ellei valiokunta toisin päätä. Valiokunta päättää muutoinkin itsenäisesti omasta työskentelystään, esille otettavista asioista sekä mietinnöstään.

10. Valiokuntakäsittelyn jälkeen valiokunnan mietintö on käsittelyn pohjana. Puoluekokouksen käsitellessä valiokunnan mietintöä voidaan käsittelyyn ottaa vain kannatettuja kirjallisia esityksiä, jotka on toimitettu puheenjohtajalle viimeistään ennen äänestysjärjestyksen esittämistä, jotta ehdotus voitaisiin ottaa käsittelyssä huomioon.

E Ääni- ja puheoikeus

11. Puolueen suoran jäsenyyden perusteella ääni-, puhe- ja esitysoikeus on kaikilla puolueen jäseniksi hyväksytyillä 29.5.2015 mennessä ja sitä aikaisemman vuoden jäsenmaksun maksaneilla puolueen jäsenillä. Kaikilla v. 1995 perustajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus. Kokouksen puheenjohtaja voi harkintansa mukaan lisäksi antaa puheoikeuden myös muullekin puoluekokouksessa läsnä oikeutetulle henkilölle. Valtakirjalla ei voi edustaa eikä äänestää.

F Puheenvuorojen käyttö

12. Puheenvuorot voidaan pitää molemmilla kotimaisilla kielillä, suomeksi tai ruotsiksi. Tehdyt ehdotukset ja päätökset saatetaan kokousedustajien tietoon suomenkielellä.

13. Kaikki puheenvuoropyynnöt toimitetaan kirjallisesti kokouksen puheenvuorosihteerille. Puheenjohtaja antaa puheenvuorot pyydetyssä järjestyksessä. Puheenjohtaja voi harkintansa mukaan poiketa tästä järjestyksestä. Asian käsittelyjärjestyspuheenvuoro on annettava ennen muita.

14. Kaikki puheenvuorot pidetään puhujapöntöstä.

15. Puheenvuorojen pituus, esityslistaan merkittyjä ja muita valmisteltuja puheenvuoroja lukuun ottamatta, on asiakohdissa enintään 3 min ja henkilövaalikohdassa 1 min. Puheenjohtaja voi tarvittaessa rajoittaa puheenvuoroja tai puheaikaa tai molempia.

16. Puheenjohtajan käskystä asiaton tai ylipitkä puhe on lopetettava. Puheessa on puhuttava vain esillä olevasta asiasta. Jos puhuja poikkeaa varsinaisesta aiheesta, on puheenjohtajan kehotettava häntä palaamaan asiaan. Ellei puhuja noudata puheenjohtajan kehotusta, voi puheenjohtaja keskeyttää hänen puheenvuoronsa.

17. Mikäli puhuja haluaa puheensa koko sisällön, myös kesken jääneeltä osalta, merkittäväksi pöytäkirjaan liitteenä, tulee puhe toimittaa kokonaisuudessaan kirjallisena kokouksen aikana kokouksen ensimmäiselle tai toiselle sihteerille.

G Vastapuheenvuorot

18. Puheenvuoroasioissa kaikki valtuudet ovat kokouksen puheenjohtajalla.

19. Vastauspuheenvuoro-oikeus on puolueen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajilla, puoluesihteerillä, taloudenhoitajalla, puolueen lehden päätoimittajalla, eduskuntaryhmän puheenjohtajalla, varapuheenjohtajilla ja sihteereillä puheenvuorojärjestyksestä poiketen.

20. Mikäli eduskuntaryhmän toimintaa käsiteltäessä esitetään kansanedustajalle itselleen kysymys tai arvostelu, on edellisen kohdan lisäksi ao. kansanedustajalla oikeus käyttää vastauspuheenvuoro puheenvuorojärjestyksestä poiketen. Vastaava koskee myös EU-edustajia.

H Vaalit

21. Puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajiksi ja puoluesihteeriksi, sekä puoluevaltuuston jäseniksi voidaan valita vain kuluvan vuoden ja sitä aikaisemman vuoden jäsenmaksun maksaneita jäseniä.

22. Puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja puoluesihteeri valitaan sähköistä äänestysmenetelmää käyttäen, mikäli kannatettuja ehdokkaita on enemmän kuin yksi. Sähköisestä äänestyksestä annetaan tarkemmat ohjeet äänioikeutetuille kokoussalissa.

23. Mikäli puolueen puheenjohtajaa, varapuheenjohtajia tai puoluesihteeriä valittaessa on samalle paikalle enemmän kuin kaksi kannatettua ehdokasta eikä kukaan heistä saa ensimmäisessä äänestyksessä yli puolta annetuista äänistä, järjestetään kahden ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä toinen vaali, jossa valituksi tulee eniten ääniä saanut. Mikäli puoluevaltuustoa valittaessa ehdokkaita on enemmän kuin valittavia jäseniä, järjestetään äänestys, jossa valituksi tulevat eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

I Äänestys

24. Äänestys suoritetaan äänestyslippua (JAA/EI) käyttämällä tai nimenhuudolla, jos kokouksen puheenjohtajisto suullisesti tai kymmenen (10) äänivaltaista kokousosanottajaa sitä kirjallisesti esittää ja kokous niin päättää. Äänten mennessä tasan ratkaisee asian se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

J Läsnäolo-oikeus

25. Läsnäolo-oikeus myönnetään puolueen perustajajäsenille, niille puolueen tukijoille, kokouksen toimihenkilöille ja avustajille sekä tiedotusvälineiden edustajille, joille läsnäolo-oikeutuksen osoitukseksi on annettu osanottajamerkki.

K Järjestyksen pito

26. Puheenjohtaja pitää kokouksessa järjestystä ja kehottaa järjestysmiehiä poistamaan häiritsijä kokouksesta. Jokaisen tulee pitää osanottajamerkkinsä näkyvillä ja vaadittaessa näyttää se.

27. Puoluekokous voi puheenjohtajistonsa ehdotuksesta tehdä näitä puoluekokouksen toimintasääntöjä täydentäviä päätöksiä.


 

Suorajäsenyyden oikeudet ja vastuut

Puolueemme on kasvanut historiallisen nopeasti kannatukseltaan pysyvästi neljän suurimman puolueen joukkoon. Jäsenmäärämme on lisääntynyt samassa suhteessa. On todennäköistä, että jäsenmäärämme ylittää tänä vuonna 10 000.

Perussuomalaisten vahvuus on suorajäsenyys puolueessa. Se takaa jokaiselle jäsenelle yhdenvertaisen mahdollisuuden vaikuttaa puolueen keskeisiin päätöksiin, eli jokaisella jäsenmaksunsa ajoissa hoitaneella jäsenellä on äänioikeus puoluekokouksessa. Tämä ainutlaatuinen oikeus on maamme eduskuntapuolueista vain perussuomalaisilla. Kaikilla muilla puolueilla on edustuksellinen demokratia, eli piirit ja puolueyhdistykset valitsevat jäsentensä keskuudesta – joko vaaleilla tai yksimielisesti – puoluekokousedustajat (esim. yksi edustaja alkavaa sataa jäsentä kohden).

Perussuomalaisten suorajäsenyys estää ylätason ja puolueen eliitin mahdollisuuden sopia ennakkoon esimerkiksi henkilövalinnoista. Meillä ei piirien johto neuvottele listoja niistä henkilöistä, jotka valitaan puheenjohtajistoon tai puoluesihteeriksi. Suorajäsenyys takaa, ettei tällainen puolue-eliitin kähmintä ole mahdollista perussuomalaisten puoluekokouksessa, vaan jäsenet suorittavat valinnat itsenäisesti. Demokratia toteutuu sanan todellisessa merkityksessä.

Oikeudet toteutuvat vastuita noudattaen

Näiden lukujen valossa jokainen varmaa ymmärtää, ettei puoluekokouksiin voi tulla enää niin kuin muutama vuosi sitten – ennakkoon ilmoittautumatta tai maksamalla jäsenmaksurästit vasta kokoussalin aulassa.

Jäsenmaksujen viimeinen maksupäivä oli puoluehallituksen päätöksen mukaisesti 29.5.2015.

Kokousäänestykset suoritetaan Joensuussa pidetyn puoluekokouksen tapaan sähköisellä äänestyksellä. Jotta sähköisen äänestyksen läpimeno tapahtuisi juohevasti äänioikeustarkistuksineen, on ennakkoilmoittautuminen ja henkilötodistuksen esittäminen puoluekokouksessa välttämätöntä.

Olemme nyt hallituspuolue. Turvatasot ovat korkeammat kuin missään muussa aikaisemmassa kokouksessa. Puoluekokoukseen on odotettavissa 2 000-2 500 edustajaa. Maailma on muuttunut ja se rajoittaa monia vapauksiamme liikkua ja kokoontua avoimin ovin.

Säilytetään Perussuomalaiset rp. Suomen demokraattisimpana puolueena turvaamalla jatkossakin suorajäsenyys kaikkine oikeuksineen!

Riikka Slunga-Poutsalo
Puoluesihteeri