Perussuomalaiset

ma 10.3.2014 Muokattu ma 10.3.2014 13:30

Maa- ja metsätalousvaliokunnan perussuomalaiset: Kalastuslakiesityksessä on useita kipukohtia

Tiedote 10.3.2014

Tämän kevään kuluessa eduskunta saa käsiteltäväkseen uuden kalastuslakikokonaisuuden. Jos suunniteltu aikataulu pitää, on lain tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alussa. Erillisten siirtymäsäännösten avulla siirtyminen uuteen lakiin pyritään tekemään mahdollisimman sujuvaksi.

Jo nyt lain valmisteluvaiheessa eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan perussuomalaiset jäsenet, kansanedustajat Lauri Heikkilä, Reijo Hongisto ja Pirkko Mattila näkevät esityksessä ongelmakohtia, joihin tulee puuttua. Jo lainsäätämisprosessissa on lainsäätäjän näkökulmasta katsottuna epäkohta: lakiin liittyvän asetuksen antovaltuuksien tulisi sisältää kaikki kestävän kalastuksen järjestämiseen tarvittavat ohjausvälineet.
– Lakia täydentävänä ja täsmentävänä merkittävistä seikoista säätävä asetus tulisi saattaa lainsäätäjän tietoon samanaikaisesti lakiesityksen kanssa, sanoo edustaja Mattila.

Vaikka uuden lain lähtökohtana on edelleen vesialueen omistajalle kuuluva kalastusoikeus, helpotettaisiin kaupallisten kalastajien eli ammattikalastajien kalaan pääsyä ELY- keskuksen myöntämän alueellisen luvan avulla, ilman vedenomistajan lupaa. Tässä perussuomalaiset näkevät selvän epäkohdan aikaisempaan lakiin nähden. Huolena on, että uusi käytäntö synnyttäisi kaupallisten kalastajien sekä muiden kalastajien välille suuria ristiriitoja. Toisaalta tällainen päätös ei välttämättä edistäisi kalakantojen kestävää käyttöä ja hoitoa tietyillä vesialueilla.

– Esitetty malli myös lisäisi ELY-keskusten hallintoa varsin tuntuvasti, toteaa edustaja Hongisto.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan perussuomalaiset eivät myöskään pidä lähtökohtaisesti järkevänä sitä, että uudessa kalastuslaissa vapaa-ajankalastajien tai kotitarvekalastajien saaliin myyntiä rajoitettaisiin viiteen kiloon päivässä.
– Tämä olisi selvä heikennys aikaisempaan nähden, koska esimerkiksi monilla syrjäseuduilla kalastus tuo lisätuloja perheisiin, toteaa edustaja Heikkilä.
– Nyt ehdotettu kilomäärärajoitus ei edesauttaisi muuta kehitystä kuin mahdollisesti harmaata taloutta maassamme. Alkuperäinen lain tarkoitus lienee kuitenkin ollut toinen.

Lopuksi perussuomalaisten valiokuntaryhmä haluaa nostaa uuteen lakiin sisältyvänä epäkohtana esille myös kalastuksenhoitomaksun (35 euroa), jonka maksaisivat aiemmasta poiketen kaikki täysi-ikäiset kalastajat – mukaan lukien 65 vuotta täyttäneet, jotka harjoittavat muuta kuin ongintaa ja pilkintää. Tällaista ” jokamiehen maksua” eivät perussuomalaiset voi hyväksyä, joten tätä tulee voida vielä jatkossa muuttaa, ainakin seniorikansalaisten osalta.

Lisätietoja:

Kansanedustaja Lauri Heikkilä
050 512 0872

Kansanedustaja Reijo Hongisto
040 525 7488

Kansanedustaja Pirkko Mattila
050 512 0176