Perussuomalaiset

to 20.11.2014

Kansanedustaja Juho Eerola: Lapsella on oikeus sekä isään että äitiin

Tiedote 20.11.2014

Perussuomalaisten kotkalainen kansanedustaja ja puolueen kolmas varapuheenjohtaja Juho Eerola on jälleen lasten asialla. Kansainvälisen lasten oikeuksien päivän kunniaksi Eerola on alkanut kerätä nimiä lakialoitteeseen, jolla on tarkoitus turvata lapsen oikeudet molempiin vanhempiin myös avio- tai avoeron jälkeen.

-Tämä on jatkoa muutama vuosi sitten edustaja Kiurun (kok) kanssa tekemiimme vieraannuttamisen vastaisiin lakialoitteisiin. Nyt ongelmaa lähestytään kuitenkin ennaltaehkäisyn kautta. Aloitteen tarkoituksena on, että vanhemmat solmisivat avioehtosopimukseen verrattavissa olevan vanhemmuussopimuksen. Sopimuksessa luvattaisiin että mahdollisen eron koittaessa kumpikin vanhempi huolehtisi siitä, että lapsen yhteydet sekä isään että äitiin säilyvät. Nykyisin lapsen huollosta ja tapaamisesta päätetään usein keskellä erokriisiä, jolloin saattaa käydä niin, että etävanhemmaksi tuomittu osapuoli ja lapsi vieraantuvat toisistaan, kommentoi Eerola.

Lapsen oikeuksien komitea on antanut Suomelle useita huomautuksia, joiden mukaan lapsen oikeudet jäävät erotilanteissa vanhempien välisen riitelyn jalkoihin. Eerolan aloite muuttaisi toteutuessaan lakia seuraavasti:

Laki
Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 7 ja 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain (361/1983) 7 §:ään uusi 2 momentti, sekä
muutetaan 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 1155/2004, 4 momentti, seuraavasti:
7 §
Vanhempien sopimus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta

Sen estämättä, mitä tämän lain 6 §:ssä säädetään lapsen huoltajan määräytymisestä, vanhemmat voivat sopia edellä 1 momentissa tarkoitetun sopimuksen avioeron varalta (vanhemmuussopimus). Vanhemmuussopimuksen voivat sopia myös vanhemmat, jotka ovat laissa avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta (26/2011) tarkoitettuja avopuolisoita.

8 §
Sopimuksen vahvistaminen

Sopimus, jonka sosiaalilautakunta on vahvistanut, on voimassa ja voidaan panna täytäntöön niin kuin tuomioistuimen antama lainvoimainen päätös. Tämän lain 7 §:n 2 momentissa tarkoitettu vanhemmuussopimus tulee voimaan kuitenkin vasta silloin, kun puolisot on tuomittu avioeroon tai kun laissa avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta (26/2011) tarkoitettu avoliitto on purkautunut.

Lisätietoja:
Juho Eerola
puh. 050 512 0513