Perussuomalaiset

ti 28.10.2014

Saarakkala tuomitsee OKM:n tukipolitikoinnin nuorisojärjestöjen osalta

Perussuomalaisten kansanedustaja ja Perussuomalaisten Nuorten entinen puheenjohtaja Vesa-Matti Saarakkala ihmettelee Perussuomalaisten Nuorten saaman valtiontuen vähäistä määrää ja tyrmää ministeriön tavan käyttää järjestön monikulttuurisuuskritiikkiä perusteena tuen tasolle.

Valtakunnalliset nuorisojärjestöt saivat vuodelle 2014 opetus- ja kulttuuriministeriöltä yleisavustusta yhteensä 11,4 miljoonaa euroa. Nuorisolain mukaisesti arviointi- ja avustustoimikunta tekee opetus- ja kulttuuriministeriölle esityksen valtakunnallisten nuorisojärjestöjen avustuksista. Yleisavustus myönnetään tulosperusteisesti järjestön suunnitellun ja toteutuneen toiminnan perusteella. Toiminnan laatua arvioidaan suhteessa kunkin järjestön asettamiin tavoitteisiin ja niiden toteutumiseen. Lopullisen päätöksen asiassa tekee ministeri.

Perussuomalaiset Nuoret haki vuodelle 2014 ministeriöltä 100 000 euron yleisavustusta, mutta järjestölle myönnettiin ministeriön toimesta avustuksena ainoastaan 29 000 euroa. Järjestö teki opetus- ja kulttuuriministeriön tukipäätöksestä oikaisupyynnön, joka hylättiin muun muassa vetoamalla järjestön kriittiseen kantaan monikulttuurisuusideologiaa kohtaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriön puuttumista demokraattisen puolueen nuorisojärjestön ideologisten suuntaviivojen oikeutukseen voidaan pitää täysin ennenkuulumattomana. Toisaalta ministeriö ei ole puuttunut esimerkiksi Kokoomusnuorten saamaan valtiontuen määrään, vaikka Kokoomusnuorten julkilausuttuna tavoitteena on ollut kumota rikoslaista pykälä kansanryhmää vastaan tehtävästä kiihotuksesta.

Jäsenmäärän kasvu on ollut Perussuomalaisissa Nuorissa jo useita vuosia vahvaa, samalla kun monien muiden poliittisten nuorisojärjestöjen jäsenmäärä on ollut pysyvässä laskusuunnassa. Tämä kertoo Perussuomalaisten Nuorten aktiivisuudesta, eteenpäinmenosta ja nuorten aseman sosiaalisesta vahvistamisesta. Ongelmaksi voi Perussuomalaisten Nuorten kohdalla kuitenkin muodostua se, ettei järjestöllä ole taloudellisia resursseja vastata siihen kysyntään, mikä järjestöön kohdistuu. Tämä sen vuoksi, koska opetus- ja kulttuuriministeriö ei ole myöntänyt sille niitä avustussummia, joita se on perustellusti hakenut.

Perussuomalaisten Nuorten saaman valtiontuen määrä ei ole missään suhteessa verrattuna etenkin muiden suurien puolueiden nuorisojärjestöjen saamaan tuen määrään, joka on satoja tuhansia euroja vuodessa, vaikka kyseisten järjestöjen jäsenmäärä, joka on aktiivisuuden ja merkittävyyden yksi mittari, on ollut jo pitkään laskussa. Opetus- ja kulttuuriministeriön velvollisuus ei ole jakaa avustuksia siten, että niiden avulla jäsenistöltään supistuneet poliittiset organisaatiot voivat pitää kulurakenteensa ennallaan. Tukien määrän on nykyistä enemmän vastattava poliittisen nuorisojärjestön jäsenmäärän ja poliittisen toiminnan laadun kehitystä. Maamme demokratiakasvatus ja sen tulevaisuus ovat tulevaisuudessa vaakalaudalla, mikäli opetus- ja kulttuuriministeriö jatkaa suuren vakiintuneen eduskuntapuolueen nuorisojärjestön syrjimistä yleisavustusten jaossa. Saarakkala kysyi aiemmalta kulttuuriministeriltä Paavo Arhinmäeltä poliittisten nuorisojärjestöjen avustuksista jo vuonna 2011. Vastaus kirjalliseen kysymykseen oli samansuuntainen kuin opetus- ja kulttuuriministeriön perustelut nyt.

Lisätiedot:
Vesa-Matti Saarakkala
puh. 050 512 0632