Perussuomalaiset

ti 25.3.2014

Saarakkala tyrmistyi apulaisoikeuskanslerin uskonnon harjoittamista koskevasta päätöksestä

Perussuomalaisten kansanedustaja ja perustuslakivaliokunnan jäsen Vesa-Matti Saarakkala tyrmää apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen tämänpäiväisen ratkaisun, jossa Puumalainen esittää suomalaisista koulutapahtumista poistettavaksi ne elementit, jotka voidaan tulkita uskonnon harjoittamiseksi. Saarakkala myös huomauttaa, että apulaisoikeuskansleri päätyi tämänpäiväisessä päätöksessään erilaisiin johtopäätöksiin perustuslakivaliokunnan vuoden 2002 mietintöön sekä apulaisoikeusasiamiehen viime elokuiseen ratkaisuun nähden koskien kouluissa harjoitettavia kristillisiä traditioita.

Lisääntyneen ei-kristittyjen yksilöiden maahanmuuton, radikaalien vapaa-ajattelijoiden painostuksen kiihtymisen sekä yhteiskunnan yleisen sekularisoitumisen vuoksi maamme kristityn enemmistön oikeus vaalia kulttuurikristillistä identiteettiään on tullut vakavalla tavalla uhatuksi. Kulttuurikristillisen identiteettimme merkitystä suomalaiselle elämänmuodolle ei voida millään muotoa vähätellä. Hyvinvointivaltiomme sekä kansallinen yhteisöllisyyteemme ammentaa voimansa hyvin paljon kristillisyydestä. Suomalaisten lainsäätäjien olisi siis pyrittävä toiminnassaan vahvistamaan maamme kulttuurikristillisyyttä, eikä murentaa sen perusteita. Eräät merkittävät tahot ovat kuitenkin monikulttuurisuusideologisessa perustuslain tulkinnassaan laiminlyöneet maamme evankelisluterilaisen enemmistön oikeutta omaan kristilliseen identiteettiin.

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisussa huomio kiinnittyy siihen, että hänen mielestään enemmistön näkemykset eivät saa demokratiassa aina voittaa. Tästä apulaisoikeuskanslerin väittämästä herää kuitenkin kysymys, että jos demokraattinen enemmistö ei saa Suomessa määrittää täällä noudatettavia kulttuurillisia normeja ja arvoja, niin mihin suomalainen kansanvalta tulevaisuudessa sitten perustuisi? Tietoisesti julkisen vallan taholta ylikorostettu suvaitsevaisuus- ja moniarvoisuusideologia ovat suomalaisen valtiomuodon perustoiksi liian hataria sekä erilaisten erityisryhmien mielivaltaan pahimmassa tapauksessa johtavia. Epämääräinen suvaitsevaisuus- ja moniarvoisuusideologia voi lisäksi tasoittaa tietä kohti täydellisen arvoneutraalia yhteiskuntaa, jossa maassamme asuvat henkilöt eivät jaa minkäänlaisia yhteisiä ihmisten välisiin kanssakäymisiin koskevia pelisääntöjä.

Suomen on syytä jatkossa turvata yhteisöllisyyden ja suomalaisen elämänmuodon säilyminen myös siltä osin, että peruskouluissamme oppilaille välitetään kulttuurikristillisiä elementtejä loukkaamatta jokaisen koululaisen oikeutta olla uskossa tai uskonnoton. Vähemmistöuskontoihin tai uskonnottomiin ryhmiin kuuluville yksilöille on syytä myös jatkossa myöntää oikeus poistua niistä opetustapahtumista, jossa maamme evankelisluterilaiseen enemmistöön kuuluville henkilöille järjestetään peruskouluissa kristillisiä elementtejä sisältäviä aamunavauksia tai koulu- ja kevätjuhlia. Perusopetuslain oppilaan tervettä kasvua ja kehitystä koskevaa 3 §:ää olisi näin täydennettävä siten, että kulttuurikristillisten koulutapahtumien merkitys tunnustetaan kyseisen pykälän tavoitteiden toteutumisessa rikkomatta vähemmistöuskonnollisten ja uskonnottomien yksilöiden perustuslaillisia oikeuksia.

Saarakkala aikoo jättää tällä viikolla perusopetuslain 3 §:n muuttamista koskevan lakialoitteen eduskunnassa ja toivoo siihen tukea kaikilta maamme kristillistä perintöä arvostavilta kansanedustajilta.