Perussuomalaiset

ke 26.2.2020 Muokattu to 27.2.2020 10:50

Julkilausuma: Pohjois-Pohjanmaan kunnat eivät aidosti mukana sote-uudistuksessa

Pohjois-Pohjanmaan Perussuomalaisten piirin julkilausuma 22.2.2020

Julkaisuvapaa

Pohjois-Pohjanmaan kunnat eivät aidosti mukana sote-uudistuksessa

Pohjois-Pohjanmaan Perussuomalaiset linjaa, että sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun sekä päätöksenteon tulee noudattaa kunta- ja hallintolakia sekä Kuntaliiton hyvän hallinnon periaatteita, ja olla avointa sekä oikeudenmukaista. Kuntia ei pidä laittaa asioiden valmisteluvaiheessa tilanteeseen, jossa kunnat joutuvat tekemään päätöksiä kohtuuttomalla kiireellä ja vailla tarvittavia faktatietoja asioista, joilla on huomattava vaikutus kunnan asukkaiden palveluihin ja elinympäristöön.

Pohjois-Pohjanmaan kunnissa selvitellään maakunnan sisäistä sotea, eli maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden uudelleen järjestämistä.

Asia on erittäin tärkeä, sillä sosiaali- ja terveyspalvelut tulisi pystyä tulevaisuudessa järjestämään entistä kustannustehokkaammin ja samalla varmistaa kuntalaisille näiden tärkeiden palvelujen saatavuus joka puolella maakuntaa.

Valitettavasti sisäisen soten valmistelu on Pohjois-Pohjanmaalla ontunut pahemman kerran ja asian valmistelu on jättänyt kunnille sekä myös osalle puolueista sanelupolitiikan ja tarkoituksella kiirehdityn valmistelun tunteen.

Pohjois-Pohjanmaan sote-uudistuksen valmistelusta

Loppusyksystä 2019 Keskusta-puolue kutsui poliittisten piirijärjestöjen neuvottelijat koolle sote-uudistuksen ensimmäiseen valmistelukokoukseen, jossa sairaanhoitopiirin puheenjohtaja Ilkka Luoma esitteli sotepalveluiden ongelmat maakunnallisesti.

Ongelmien ratkaisuksi Luoma esitti piirijärjestöjen neuvottelijoille, lähes valmiiksi ’pureskellun’ mallin sote-palveluiden järjestämisestä Pohjois-Pohjanmaan maakunnan sisällä. Esitetty malli oli pitkälti sama, kuin mitä oli Sipilän Keskusta-puolueen ja hallituksen kaavailema maakuntauudistus, vain sillä erotuksella, että nyt uudistus koskisi pelkästään sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä kunnissa.

Syksyn 2019 ensimmäisessä valmistelukokouksessa tuli myös esille, että kuntien on mahdollista saada valtionavustusta sote-uudistuksen selvitystyöhön mutta valtionavustuksen haut tulisi kunnissa tehdä pikaisesti, sillä avustusten hakuaika loppuu helmi/maalikuussa 2020.

Aloituskokouksen jälkeen puolueiden piirijärjestöjen neuvottelijat kokoontuivat vielä kerran syksyllä 2019 toiseen valmistelukokoukseen, jossa päätettiin, että kunnille järjestetään sote-uudistuksesta info-tilaisuudet päätöksenteon pohjaksi.

Info-tilaisuuksien ajankohdat sovittiin heti tammikuun alkupäiville 8.1.2020 sekä 14.1.2020, koska kuntien tulisi tehdä sote-asiasta päätös 15.2.2020 mennessä. Lisäksi linjattiin, että kuntien info-tilaisuuksien jälkeen puolueiden piirijärjestöille varataan aikaa keskustella ja muodostaa kanta sote-uudistuksesta, ennen kuntien päätöksentekoa.

Joulukuun puolenvälin jälkeen Keskusta kuitenkin yllättäen ilmoitti yksimielisesti kuntien info-tilaisuuksien ajankohtien muuttuvan ja uusien info-tilaisuuksien päivämäärien olevan 12.2 sekä 14.2.2020 ja, että kuntien tuli kertoa päätöksensä sote-asiasta 15.2 mennessä.

Aikataulun muuttaminen johti siihen, että kunnille jäi aikaa päätöksen antamiseen käytännössä yksi päivä, joka oli teknisesti lauantai. Päivämäärien siirron takia kunnat siis joutuivat tekemään päätöksensä sote-asiasta, ilman yhteisvalmistelussa sovittuja info-tilaisuuksia.

Lait takaavat kunnille oikeuden tietoon ja päätöksentekoon

Kuntien toiminta perustuu kuntalakiin ja siten nämä tehtävät kuuluvat kiinteästi kuntien perustuslailliseen oikeuteen. Lain tarkoituksena on edistää kunnan toiminnan suunnitelmallisuutta sekä taloudellista kestävyyttä.

Kuntalaki lisäksi säätää, että alueelliselle toimielimelle tulee varata mahdollisuus lausunnon antamiseen asioissa, joiden ratkaisulla on huomattava vaikutus kunnan asukkaiden ja palvelun käyttäjien elinympäristöön.

Kunnat tuntevat oman alueensa tarpeet sekä paikalliset olosuhteet parhaiten ja vastaavat muun muassa alueidensa kuntalaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Suomessa kuntien tehtävä on kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa, ja tämän lisäksi järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.

Hallintolaissa säädetään kunnan päätöksenteon hyvän hallinnan perusteista ja esimerkiksi selvittämisvelvollisuuden mukaan, kunnan on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset.

Lisäksi asianosaisille on varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta ja antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta taas säätää, että viranomaisen on edistettävä toimintansa avoimuutta sekä velvollisuus tuottaa ja jakaa tietoa.

Pohjois-Pohjanmaan Perussuomalaiset toteavat, että kunnat ja valtio tarvitsevat sote-uudistuksen mutta pitävät tärkeänä sitä, että niin maakunnille kuin kunnille annetaan hyvän hallintotavan mukaisesti riittävästi aikaa ja tietoa, jotta kunnat voivat suunnitella sekä arvioida mikä on paras tapa järjestää sote-palvelut.

Pohjois-Pohjanmaan Perussuomalaisten piirihallitus ihmettelee alueensa Keskusta-vetoisen sote-asian valmistelua ja eteenpäin viemistä, josta kunnat ilmeisesti pyritään pitämään ulkona, sillä edellä kuvatulla tavalla (kiirehtimällä valmistellen) Pohjois-Pohjanmaan soten lopputulosta voi vain arvailla.

Valmistelutapa herättää lisäksi myös kysymyksiä: onko Pohjois-Pohjanmaan maakunnan sisäisen soten tarkoitus sittenkin saattaa Keskustan ja Sipilän hallituksen epäonnistunut maakuntauudistus toimintaan soten osalta ja millä tiedoilla kunnat ovat joutuneet tekemään sote-valmisteluunsa liittyvät päätökset?

Pohjois-Pohjanmaan Perussuomalaisten eivät hyväksy edellä kuvattua valmistelumallia, koska mielestämme asianosaiset kunnat eivät päässeet lain hengen mukaisesti aidosti mukaan alueensa sote-uudistuksen valmisteluun. Tämän vuoksi haluammekin esittää kysymyksen siitä, mihin lopputulokseen tämänkaltaisella valmistelulla kuvitellaan päästävän?

Lisätietoja:
Tuomas Okkonen
Pohjois-Pohjanmaan piiri, hallituksen jäsen
Liminka-Lumijoen PS, valtuutettu
0451976322
tuomas.okkonen@nullgmail.com