Perussuomalaiset

to 18.6.2020 Muokattu ma 22.6.2020 20:48

Pudasjärven PS kannanotto: Ei hinkua Hinku –kunnaksi

Kannanotto
17.6.2020

Hinku –verkosto syntyi alun perin Suomen ympäristökeskuksen vetämässä Kohti hiilineutraalia kuntaa –hankkeessa. Hinku –verkosto perustettiin vuonna 2008 ja sen tarkoituksena oli koota yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat sekä ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat.

Hinkukuntien tavoitteeksi on määritelty 80 prosentin päästövähennykset vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Kuntien liittyminen verkostoon vaatii erikseen määriteltyjen Hinku-kriteerien täyttymistä. Kriteereillä tarkoitetaan kuntien ilmastonmuutoksen hillintätoimia ja linjauksia, joilla kunta uskottavasti sitoutuu vähentämään oman toimintansa kasvihuonepäästöjä sekä vaikuttamaan alueensa toimijoihin. Kunta pyrkii siis toimillaan vaikuttamaan myös alueensa asukkaiden, yritysten, maa- ja metsätalousyrittäjien sekä vapaa-ajan asukkaiden toimintaan niin, että hiilineutraalius saavutetaan.

Täyttäessään Hinku –kriteerit kunnasta saa käyttää nimitystä Hinku-kunta ja se saa oikeuden käyttää Hinku-logoa.

Hinku –kunnaksi hakeutuminen vaatii kaupunginvaltuuston päätöksen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kunta ottaa kasvihuonekaasupäästönäkökulman huomioon kaikessa merkittävässä päätöksenteossaan ja laatii tavoitteiden saavuttamiseksi erillisen toimintasuunnitelman vuosittain. Suunnitelma voidaan sisällyttää kuntastrategiaan, siitä voidaan laatia erillinen energia- ja ilmasto-ohjelma tai se voi olla osana johtamis- ja laatujärjestelmää. Nämä, ja muut erikseen määritellyt tehtävät hoitaakseen kunta nimeää erillisen Hinku –työryhmän, jossa on edustettuna tärkeimmät hallinnonalat. Pudasjärvellä tämä työryhmä on jo nimetty laajennetulla kokoonpanolla, valtuusto ei asiassa päätöstä ole tehnyt. Lisäksi kunta liittyy työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton väliseen sopimukseen, jossa sitoudutaan Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen toimenpiteisiin ja tavoitteisiin. Kunta liittää asuinrakennuskantansa asuinkiinteistöjä koskevaan toimenpideohjelmaan. Tätä kautta vaikutetaan asumiseen ja esimerkiksi lämmitysmuodon valintaan.

Suomi, ja Pudasjärvi, sijaitsevat pohjoisessa, jossa lämmitys ja liikkuminen vaativat energiaa. Teollisuus, maa- ja metsätalous sekä matkailu tarvitsevat ja käyttävät energiaa. Alat ovat Pudasjärvellä merkittäviä työllistäjiä ja tuovat veroeuroja yhteiseksi hyväksi. Kulutamme kohtuudella ja varjelemme ympäristöämme.

Pudasjärvellä on jo pitkään päätöksiä tehty ympäristönäkökulmat huomioon ottaen: rakennusinvestoinneissa käytetään puuta, ruokahuolto käyttää lähiruokaa, terveysaseman ja kaupungintalon katoille on asennettu aurinkopaneeleita, lämpövoimala on uusittu, valaistusta on vaihdettu ledeihin ja niin edelleen. Ympäristönäkökulmat ovat tärkeitä ja voimme varsin hyvin jatkaa nykyisellä maltillisella tiellä. Olemme Pudasjärvellä pystyneet sovittamaan taloudelliset ja ympäristölliset näkökulmat yhteen tähän saakka ilman, että kohtuuttomasti kurjistamme kuntalaisten elämistä, peruspalveluja, asumista tai elinkeinoja. Nyt aikeena on muuttaa linjaa varsin merkittävästi. Suuruudenhullut tavoitteet vaativat merkittäviä taloudellisia panostuksia. Tässä haastavassa taloudellisessa tilanteessa sopii miettiä, mihin varat käytetään. Hinku –kunnaksi hakeutuminen lisää merkittävästi jo valmiiksi ohuen organisaation työtaakkaa sekä tulee rasittamaan niin kuntalaisten, yrittäjien kuin vapaa-ajan asukkaiden elämää.

Lopuksi todettakoon, että Suomen osuus maailman hiilidioksidipäästöistä on noin 0,1%. Pudasjärven osuus Suomen päästöistä on 0,23% (vuoden 2017 tieto). Tämä kertoo, kuinka suuren osan ongelmasta voimme omilla toimillamme ratkaista. Kokonaisuutta katsoen, tavoitteet ovat kohtuuttomia, eikä Pudasjärven tule hakeutua Hinku –kunnaksi.

Pudasjärven Perussuomalaiset ry