Perussuomalaiset

ke 12.6.2013

Perussuomalaisten vaihtoehto on viiden paketin ohjelma

Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2014–2017. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro. Kansanedustaja Maria Lohela.

Hallitus on kompuroinut kehyspäätöksenkin tiimoilta. Ensin oli ongelmia tiedotuksen kanssa, sitten osinkoverofarssi ja lopuksi kummasteltiin hallituksen tapaa huomioida vain yhteisöveronlaskun positiiviset ja dynaamiset vaikutukset. Tämä kaikki, ennen kuin päästiin itse asiaan, päätösten sisältöön. Näin ei voi jatkua. Hallituksen on parannettava otettaan ja valmisteltava esityksensä selvästi nykyistä paremmin. Sen te olette velkaa kansalaisille.

Hallitus on toki tehnyt joukon hyviäkin päätöksiä, joista voi mainita panostukset LNG-terminaaliin ja opintotuen sitominen indeksiin, mutta monessa kohtaa jäi paljon toivomisen varaa. Nämä puutteet on dokumentoitu yksityiskohtaisesti perussuomalaisten valtionvarainvaliokunnassa jättämään kehysvastalauseeseen.

Mutta nyt on haukut haukuttu. Esittelen seuraavaksi keskeisiä kohtia perussuomalaisten kehysvaihtoehdosta.

Suomeen ja suomalaiseen työhön uskottava

Perussuomalaisten kehysvaihtoehto perustuu viiden paketin ohjelmaan. Siihen kuuluu kasvu-, työllisyys-, vero-, energia- ja hyvinvointipaketti.

Kasvupakettimme kantava voima on usko Suomeen ja suomalaiseen työhön. Uusimpien arvioiden mukaan valtiontalouden tasapaino ei parane vaan heikkenee. Odotukset ovat olleet liian optimistisia. Tämän takia sopeutamme hallitusta vähemmän kehyskauden alkupuolella, mutta kiristämme tahtia kehyksen loppuvuosina. Tällöin kehyskauden lopussa valtionvelka olisi hallituksen esittämää vaihtoehtoa alhaisempi.

Talouden ja hyvinvoinnin kohentamisessa keskeistä on työllisyys. Porrastaisimme eläkemaksuja niin, että yli 55- ja alle 30-vuotiaiden eläkemaksuja laskettaisiin, ja tämä kompensoitaisiin korottamalla korkeamman työllisyysasteen ikäluokkien maksuja.

Uudistaisimme työkyvyttömyyseläkejärjestelmää kannustavammaksi, jolloin työkyvyttömyyseläkkeellä olevan olisi aina taloudellisesti kannattavaa tehdä myös osa-aikaista työtä. Loisimme automaattisen palkkatukijärjestelmän yli 55-vuotiaille alanvaihtajille, sekä kannustaisimme työurien pidentämiseen yli 63-vuotiaiden veroporkkanalla. Oppisopimuskoulutusjärjestelmää tulee kehittää siten, että se on todellinen ja tehokkaampi väylä työelämään.

Verotusta oikeudenmukaisempaan ja kasvuun kannustavampaan suuntaan

Yhteisöveron siirtäisimme 22 prosentin tasolle, kuten Ruotsissa ja Tanskassa. Tukisimme erityisesti pk-yritysten kasvua ja työllistämismahdollisuuksia nostamalla alv:n alaisen toiminnan alarajaa, toteuttamalla työllistävien pk-yritysten Viron-mallin mukaisen yhteisöverotuksen sekä nostamalla hallitusta enemmän kotitalousvähennyksen määrää. Osinkoverotusta uudistaisimme hallitusta oikeudenmukaisemmin ja kasvua paremmin tukevammin, sillä verottaisimme pieniä osinkoja hallitusta kevyemmin ja suuria osinkoja hallitusta ankarammin.

Veropakettiimme kuuluu myös arvonlisäveron alennus yhdellä prosenttiyksiköllä. Rahoittaisimme arvonlisäveron alennuksen palauttamalla Kela-maksu yksityiselle sektorille. Nämä kaksi yksityiskohtaa ovat toisiinsa sidottu kokonaisuus, ei ole yhtä ilman toista. Hallitusten esitysten vaikutusarvioiden mukaan tällä tavalla keräisimme valtion kassaan noin 100 miljoonaa euroa enemmän tuloja sekä parantaisimme työllisyyttä noin 5 000 hengellä.

Energiapakettimme tarkoituksena on saada vaihtotase, vientisektorin kilpailukyky sekä ympäristö kuntoon energiapolitiikkaa järkeistämällä. Kohentaisimme vientisektorin kilpailukykyä alentamalla yhteensä 400 miljoonalla eurolla energiaveroja. Verotusta sekä tuki- ja lupapolitiikkaa järkeistämällä parantaisimme kotimaisen energian kuten turpeen ja pienpuuenergian asemaa suhteessa kivihiileen ja muuhun tuontienergiaan.

Hyvinvointiyhteiskunta pelastettava

Haluamme pelastaa hyvinvointiyhteiskunnan. Perussuomalaisten mielestä kuntien valtionosuuksia pitää lisätä, ei leikata. Vanhuspalveluihin sekä lasten ja nuorten mielenterveystyöhön varaisimme yhteensä 100 miljoonaa hallitusta enemmän ja omaishoidontukeen tekisimme tasokorotuksen. Hallitusohjelmassakin luvatun asumistukiuudistuksen taas tekisimme jo ensi vuonna – niin myös lapsilisien indeksikorotukset.

Vaikeat ajat vaativat rohkeita ja pitkäjänteisiä ratkaisuja viilaamisen, poukkoilemisen ja ennakoimattomuuden sijaan.

Ehdotan, että eduskunta hyväksyy valiokunnan mietintöön sisältyvän vastalauseen 1 mukaisen kannanoton.

Lisätietoja:
Maria Lohela
puh. 050-5120789